Trang chủ » Ngữ pháp tiếng Anh

Tính từ trong tiếng Anh

20/07/2018

Định nghĩa: Tính từ hay còn gọi là adjective trong tiếng anh, là từ bổ trợ cho danh từ, đại từ hay động từ liên kết (linking verb) để miêu tả các sự vật hiện tượng. Tính từ là những từ thường...

Tính từ,Tính từ dài và tính từ ngắn

16/07/2018

Tính từ hay còn gọi là adjective trong tiếng anh, là từ bổ trợ cho danh từ, đại từ hay động từ liên kết (linking verb) để miêu tả các sự vật hiện tượng. Tính từ là những từ thường chỉ về màu...

Liên động từ(Linking Verb) trong tiếng Anh

10/07/2018

Liên động từ(Linking  Verb)  là gì Không giống như động từ hành động (Action verbs), Linking verbs được gọi là động từ nối hay liên động từ có tác dụng chỉ ra mối quan hệ giữa chủ ngữ và vị...